Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบโควตา ปี 2566 จุฬา ฯ

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบโควตา ปี 2566 จุฬา ฯ

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

11. โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

14.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็น ชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเอราวัณ คณะครุศาสตร์

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    14 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!