Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2564

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64 รอบที่ 3 Admission ( Admission 1 & Admission 2 )

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS64 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก  

องค์ประกอบ ค่านำ้หนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา รอบที่ 3 (Admission 1)     :     เอกสาร  !!

องค์ประกอบ ค่านำ้หนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา รอบที่ 3 (Admission 2)     :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :       admissions.chula.ac.th/tcas3.html

error: Content is protected !!