Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. ทักษิณ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. ทักษิณ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ออกระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ในหลักสูตรต่างๆ และคณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการรับสมัครต่าง

1. โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2566

3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566

.

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก

1.3 มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก (ตรวจสอบข้อมูลจากตาราง เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.2 พิจารณาจากเอกสารการสมัคร / สอบสัมภาษณ์/ สอบปฎิบัติ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและวิธีการพิจารณาคัดเลือก

4. การสมัคร

4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2566
การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น

หากชำระเงินผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจำนวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี

4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566

4.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก

.

รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ    :    เอกสารประกาศ  !!

รับสมัครออนไลน์   :   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.tsu.ac.th

error: Content is protected !!