Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบ Admission ผ่านระบบส่วนกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือสำเร็จการศึกษา

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามหลักสูตรที่กำหนด

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 สัญชาติไทย มีที่อยู่ถูกต้องตามกฏหมาย

2. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

2.1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2) คณะศึกษาศาสตร์

2.3) คณะศิลปกรรมศาสตร์

2.4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

2.5) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

2.6) คณะนิติศาสตร์

2.7) คณะวิทยาศาสตร์

2.8) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

2.9) คณะวิทยาสุขภาพและการกีฬา

2.10) คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.11) คณะพยาบาลศาสตร์

2.12) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

.

การพิจารณาคัดเลือก   :     ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นตัวคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร   :     2 – 10 พฤษภาคม 2565

เกณฑ์การคัดเลือก     :      เอกสารประกาศ   !!

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.tsu.ac.th

error: Content is protected !!