Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ออกประกาศเอกสารการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบการคัดเลือกจากส่วนกลาง TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ตามแผนการเรียนที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ

3. มีคะแนนในวิชา TGAT / TPAT/A-Level ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ไว้แล้ว

.

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศจึงจะได้รับการพิจารณา)

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดโดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา (โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ (รวมทุกวิทยาเขต)

1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

6. คณะพยาบาลศาสตร์

7. คณะศึกษาศาสตร์

8. คณะนิติศาสตร์

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. คณะศิลปกรรมศาสตร์

11. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

12. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

** หมายเหตุ หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ/หรือชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้และหากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 5,000 บาทแล้ว และประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกกรณี

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 13 พ.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2566 ม.ทักษิณ

error: Content is protected !!