Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ในการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดรับ

วท.บ.คณิตศาสตร์ , วท.บ.เคมี  , วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม  , วท.บ.จุลชีววิทยา  , วท.บ.ชีววิทยา  , วท.บ.ฟิสิกส์  , วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  , วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ , วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  , วท.บ.สถิติประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดรับ

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  , วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาที่เปิดรับ

พท.บ.การแพทย์แผนไทย   , วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   , ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดรับ

พย.บ.พยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาที่เปิดรับ

รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์   , ศศ.บ.ภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์

กศ.บ.คณิตศาสตร์   , กศ.บ.เคมี  , กศ.บ.ชีววิทยา  , กศ.บ.ฟิสิกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เปิดรับ

บช.บ.การบัญชี ,  บธ.บ.การตลาด  , บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ  , ศ.บ.เศรษฐศาสตร์

.

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศจึงจะ ได้รับการพิจารณา)

2. ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2563) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) หรือ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

วิธีพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ตามที่ระบุ ในแต่ละสาขาวิชา ผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ/ หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ ทันที

**ในปี 2563 ในรอบที่ 4 Admission 2 จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์แล้วตามประกาศของทาง ทปอ.

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชา ในข้อ 2

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2563

**คุณสมบัติ เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

เอกสารการรับสมัคร     :      เอกสาร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :  mytcas.com

error: Content is protected !!