Press ESC to close

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2565

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนการศึกษา ประเภททุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ประจำปี 2565  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ทุนประเภทต่างๆ ที่เปิดสอบ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

1. ทุนเล่าเรียนหลวง

2. ทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ทุนกระทรวงต่างประเทศ

4. ทุน บริษัท ปตท.

5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

6. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ข้อผูกพันในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน

2.2  กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นคุณสมบัติทั่วไปในเรื่องอายุตามมาตรา 36 ก. (2) ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้

3.2 มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

3.3 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

3.4 ไม่สอบตกในวิชาหนึ่งวิชาใดตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.5 มีศีลธรรม และความประพฤติดี

3.6 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทนทุนใด ๆ ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบได้และได้ส่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ภายในวันสอบข้อเขียน

3.7 ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

4. การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

ที่ http://www.ocsc.go.th  , http://scholar2.ocsc.go.th

5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตามเอกสารประกาศรับสมัคร

6. เกณฑ์การตัดสิน

6.1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะต้องเข้าสอบทุกวิชาในหน่วยทุนที่สมัครสอบและเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียน ดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

คะแนนรวมวิชาเฉพาะแต่ละหน่วย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนทุน

.

ระเบียบการรับสมัคร ทุนประเภทต่างๆ   :    scholar2.ocsc.go.th

กำหนดการรับสมัคร     :   ตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565

ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 2 – 3 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :      scholar2.ocsc.go.th

error: Content is protected !!