Press ESC to close

โครงการมอบ ทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการมอบ ทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เพื่อส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใกล้จบการศึกษาระดับ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญาสายอาชีพให้ได้รับโอกาสทางศึกษาและการพัฒนาต่อเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

ซึ่งทาง กสศ. ก็ขอเชิญชวนผู้รับทุนที่สนใจสมัครรับ ทุนการศึกษา ด้วยตนเอง และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
.
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน

3.1 กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.)

ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30

3.2 กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้

5.1 สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

5.2 สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

7. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

.

อ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่     :      ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 – 15 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      facebook.com/EEFthailand

error: Content is protected !!