ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา จาก กสศ. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

ประกาศรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา โดย กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 ที่มีศักยภาพแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

2. เป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีซึ่งหากไม่ได้รับทุนจะไม่สามารถศึกษาต่อได้โดยหากผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรายได้ครัวเรือนตามข้างต้น หมายถึง รายได้ทุกคนในครอบครัวรวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวรวมผู้สมัครรับทุน ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี

4. เป็นผู้มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตรมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือ ปวช. ๑ – ๓ หรือ เทียบเท่า) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และให้มีการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ

5. เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้มีความสนใจและความถนัดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ

6. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมและไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    :    eef.or.th/notice_category

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2564

สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสมัคร   :  eef.or.th/notice

.

ขอบคุณข้อมูล    :  eef.or.th