Press ESC to close

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา จาก กสศ. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา จาก กสศ. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

ประกาศรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา โดย กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 ที่มีศักยภาพแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

2. เป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีซึ่งหากไม่ได้รับทุนจะไม่สามารถศึกษาต่อได้โดยหากผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรายได้ครัวเรือนตามข้างต้น หมายถึง รายได้ทุกคนในครอบครัวรวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวรวมผู้สมัครรับทุน ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี

4. เป็นผู้มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตรมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือ ปวช. ๑ – ๓ หรือ เทียบเท่า) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และให้มีการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ

5. เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้มีความสนใจและความถนัดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ

6. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมและไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    :    eef.or.th/notice_category

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2564

สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสมัคร   :  eef.or.th/notice

.

ขอบคุณข้อมูล    :  eef.or.th

error: Content is protected !!