Press ESC to close

ประกาศรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2564

ประกาศรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2564

น้องๆ ที่กำลังสนใจและมองหา ทุนการศึกษา ดีๆ ในบทความนี้ พี่ก็มีทุนการศึกษาดีๆ อีกหนึ่งทุน มาแนะนำกัน โดยมีประกาศของ ทุนการศึกษา ดังนี้ กสศ. ขอเชิญชวนผู้รับทุนที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตนเอง และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

1. เป็น ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563  หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน

3.1 กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20

บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30

3.2 กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้

5.1 สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

5.2 สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

7. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

.

เอกสารการรับสมัคร และการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

เอกสารรับสมัครเพื่อขอทุน   :    เอกสาร  !!

สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา    :    www.ทุนพระกนิษฐา.com/register

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครครั้งที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 –30 เมษายน 2564

2. สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564

3. สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :  eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-02-04-21

error: Content is protected !!