Press ESC to close

ม. หัวเฉียวฯ เปิดรับสมัคร ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ปี 2564 รอบ 2

ม. หัวเฉียวฯ เปิดรับสมัคร ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ปี 2564 รอบ 2

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 23 ทุนๆ ละ 579,140 บาท และหอพักนักศึกษาฟรี ” ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ” สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก กำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล

1.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ

1.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.6 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

2.2 ผ่านการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ของมหาวิทยาลัย

2.3 ผ่านการสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติคุณธรรม บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นในเป็นพยาบาลวิชาชีพ

3. คณะ/สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

4. จำนวนทุน

ทุน 100% จ านวน 23 ทุน

4.1 ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 579,140 บาท

4.2 ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท

หมายเหตุ : หากผู้รับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้

1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชำระคืนตั้งแต่ เดือนแรกที่เข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด จนกว่าจะครบจำนวน

2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

5. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

5.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหากผู้รับทุนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้งให้ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร

5.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายหรือมาฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา

5.3 หากผู้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณีสอบไม่ผ่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

5.4 ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใด ๆอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรมในสาขาที่ ได้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับการให้ทุนทั้งหมดทันที

5.5 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.6 กรณีที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษา

6.1 เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด

6.2 กรณีที่ผู้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด

ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ ทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  12 ม.ค. – 24 มี.ค.64

ค่าสมัคร   :    500 บาท

ขอบคุณข้อมูล     :  admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!