Press ESC to close

สำนักงาน กพ.ประกาศสมัครสอบชิง ทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไป)

สำนักงาน กพ.ประกาศสมัครสอบชิง ทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไป)

สำนักงาน กพ. ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนรัฐบาล เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ประเภททุนบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีทุนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University college dublin)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับ สายวิทยาศาสตร์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธ.ค. 63

3. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธ.ค. 2563)

.

รายละเอียด และระเบียบการสอบ ทุนต่างๆ    :     ลิงก์เอกสาร  !!

ขั้นตอนการสมัครสอบ

มีด้วยกัน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาประกาศรับสมัคร

ขั้นที่ ๒. กรอกใบสมัครออนไลน์ พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ ๓. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ขั้นที่ ๔. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล   :  ocsc.go.th/scholarship

error: Content is protected !!