สำนักงาน กพ.ประกาศสมัครสอบชิง ทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไป)

สำนักงาน กพ. ประกาศรับสมัครสอบชิง ทุนรัฐบาล เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ประเภททุนบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีทุนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University college dublin)

รับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับ สายวิทยาศาสตร์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ยกเว้นทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธ.ค. 63

3. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธ.ค. 2563)

.

รายละเอียด และระเบียบการสอบ ทุนต่างๆ    :     ลิงก์เอกสาร  !!

ขั้นตอนการสมัครสอบ

มีด้วยกัน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาประกาศรับสมัคร

ขั้นที่ ๒. กรอกใบสมัครออนไลน์ พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ ๓. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ขั้นที่ ๔. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล   :  ocsc.go.th/scholarship