Press ESC to close

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เพื่อรับ ทุนรัตนมงคล ปี 2564

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เพื่อรับ ทุนรัตนมงคล ปี 2564

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประกาศ เปิดรับสมัคร นักเรียน ชั้น ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป เพื่อเข้ารับ ทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยมอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นประจำทุกปี และที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องรู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระราชทานนามทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า “ทุนรัตนมงคล” ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งผู้ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสายอาชีพ (ปวช) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

เป็นผู้มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา

โดยจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด โดยใช้เกรด 4-5 เทอม

ผู้สมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 *เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น.

2. สมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ที่  www.utcc.ac.th/admission ค่าสมัคร 500 บาท เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม- 02-697-6766-8 (ศูนย์รับสมัคร) สนใจสมัครทุนรัตนมงคลปีการศึกษา 2564 โดยเลือกสมัคร “ทุนรัตนมงคล” ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ แต่ละคณะจะเป็นผู้สอบคัดเลือกเอง สมัครทุนรัตนมงคล ได้ที่ลิงก์นี้   www.utcc.ac.th/admission

.

ขอบคุณข้อมูล   :    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

error: Content is protected !!