Press ESC to close

“ทุนโครงการ สควค.” จาก สสวท. ปีการศึกษา 2566

“ทุนโครงการ สควค.” จาก สสวท. ปีการศึกษา 2566

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ” ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) มหาวิทยาลัยนเรศวร

3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7) มหาวิทยาลัยมหิดล

8) มหาวิทยาลัยศิลปากร

9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูรายละเอียดประกาศทุนโครงการ สควค.    :      เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    dpst.ipst.ac.th

error: Content is protected !!