Press ESC to close

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศรับสมัคร เพื่อมอบทุนการศึกษา ปี 2564

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศรับสมัคร เพื่อมอบทุนการศึกษา ปี 2564

ธนาคารกรุงเทพ ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการคัดเลือก รับ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดทุน

พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา  สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Master of Business Administration Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Master of Business Administration Program

2. Master of Computer Science and Information Technology

3. Master of Science in Finance

4. Master Program in Financial Engineering

5. Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. Master of Business Administration Program in Global Business Management

2. Master of Science Program in Finance

3. Master of Science Program in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล

1. Master of Business Administration Program

2. Master of Management in Entrepreneurship Management

3. Master of Management in Corporate Finance

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร]

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6

2. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป

3. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

.

การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์

1. การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test, English Test และ Emotional Intelligence

2. การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :  bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

error: Content is protected !!