Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1.1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1.1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1.1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย

2. คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)

วท.บ. อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)

.

3. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัด ระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

4. การรับสมัคร

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2565

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :   เอกสารประกาศ  !!

5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร)

ขอบคุณข้อมูล   :      www.tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!