Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ 2 โควตา ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ 2 โควตา ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควตา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด โครงการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ

1. โครงการโควตาพื้นที่

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

3. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

4. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา

6. โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย

7. วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการ) โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM

8. วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการ) โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM

9. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์

.

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการรคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ก าหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 – 16 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!