Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและหลักสูตร ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์

จึงได้ประกาศนโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีการทบทวนนโยบาย ดังนี้

๑. คณะมีนโยบายรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและโครงการผลิตแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและความต้องการด้านสุขภาพของสังคมตลอดจนปัญหาสุขภาพในระดับนานาชาติ

๒. การสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษาต้องใช้กระบวนการที่คำนึงถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการและ คุณสมบัติด้านอื่น เช่น ปัจจัยด้านกาย จิต สังคมของนักเรียนด้วย เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพมากที่สุด

๓. ให้โอกาสและความเป็นธรรมในการคัดเลือกเข้าศึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์

๔. คณะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียน โดยยึดหลักสำคัญ ๓ ข้อ คือ (๑) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (๒) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ศึกษาแพทย์เอง และ (๓) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้คณะจะพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนที่เป็นผู้พิการให้เข้าศึกษาและให้การสนับสนุนระหว่างศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนซึ่งได้สำแดงความพิการไว้ก่อนการอนุมัติให้เข้าศึกษา

๕. จำนวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละโครงการผลิตแพทย์ของหลักสูตร เป็นไปตามที่แพทยสภาได้อนุมัติ

๖. การรับเข้าและคัดเลือกดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนหลายฝ่ายและมีอำนาจในการดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๗. คณะยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบอุทธรณ์ในการรับเข้าและสอบคัดเลือก

๘. คณะจะทบทวนนโยบายการรับเข้าศึกษา จำนวนรับ และกระบวนการสอบคัดเลือกเป็นระยะและคณะมีกระบวนการรับฟังและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตแพทย์

.

2. ประกาศคุณสมบัติภูมิลำเนาพื้นที่การรับและโควตาการรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

3. โครงการการรับเข้าศึกษาและจำนวนรับเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3.1 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๖๕ คน

คุณสมบัติ เงื่อนไข ขั้นตอน การสมัครการสอบคัดเลือกและตัดสินผลโดยผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ www๙.si.mahidol.ac.th

3.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จำนวน ๓๐ คน นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) รายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tuadmissions.in.th

3.3 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๓๐ คน

3.4 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๐ คน

3.5 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จำนวน ๑๕ คน

3.6 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน ๓๐ คน

4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

.

รายละเอียดการรับสมัคร อื่นๆ    :     ประกาศรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ขอบคุณข้อมูล      :     med.tu.ac.th

error: Content is protected !!