Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. คณะ  / หลักสูตรที่เปิดรับ (สำหรับโควตาพื้นที่)

2.1 ) คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

2.2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

2.3 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)

2.4 ) คณะสหเวชศาสตร์

วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)

2.5 ) ศิลปกรรมศาสตร์

ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

2.6 ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

วท.บ.อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

2.7 ) วิทยาลัยสหวิทยาการ

ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

3. โครงการอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

3.1) โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

3.2) โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

3.3) โครงการโควตาพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.4) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

3.5) โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

4. คุณสมบัติทั่วไป

นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

3.2 ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดหรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา

3.3 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.4 มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

5. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องท าในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

.

ระเบียบการรับสมัคร   :      เอกสารประกาศ !!    (โควตาพื้นที่)

ระเบียบการโครงการอื่นๆ   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. และปิดระบบรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2565 ชำระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามเวลาท าการของธนาคาร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)

โดยยื่นคำร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th

*** ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ได้ที่ www.tuadmissions.in.th

.

ขอบคุณข้อมูล      :     www.tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!