Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏ นครราชสีมา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏ นครราชสีมา ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ออกประกาศแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

2. การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี)

.

การรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี

มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการรับนักศึกษา เพื่อจัดทำประกาศการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบ ดังต่อไปนี้

1. รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

แผนรับ : ร้อยละ 50-80 ของแผนรับ

1.1 โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

วิธีการสอบคัดเลือก

1. คัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัครและผลงานตามที่หลักสูตรกำหนด

2. การสอบสัมภาษณ์

1.2 โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา

1.2.1 แผนรับ

แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนรับในรอบแฟ้มสะสมผลงาน

1.2.2 วิธีการสอบคัดเลือก

คัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัครและผลงาน

1.3 โครงการคูปองหลักสูตร รอบ 1

วิธีการสอบคัดเลือก

คณะหรือหลักสูตร ให้สิทธิรับบุคคลเข้าศึกษาต่อได้ตามคุณสมบัติและผลงานตามที่หลักสูตรกำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร

1. รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน)   :   เอกสารประกาศ  !!

2. รอบแฟ้มสะสมผลงาน (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี)    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2566

.

ขอบคุณข้อมูล   :    entrance.nrru.ac.th/entrance

error: Content is protected !!