Press ESC to close

รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2565

รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ออกประกาศ ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผ่านระบบ TCAS ในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะเกษตรศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะศิลปศาสตร์

6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. คัดเลือกโดยใช้GPAX 4 ภาคเรียน และหน่วยกิตวิชาเรียน

3. แฟ้มสะสมผลงาน ต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “เด็กดีจิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น” ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง)

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารการรับสมัคร  !!

ใบสมัคร   :   เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564

สมัครได้ที่    :     admission.pnu.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล     :   pnu.ac.th

error: Content is protected !!