Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. นวมิทราธิราช ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. นวมิทราธิราช ปี 2566

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission ดังนี้

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. แพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.)

1.1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

1.2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล-โรงพยาบาล

ตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีพอนามัยและคüามปลอดภัยในสถานพยาบาล

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

10. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)

12. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 13 พฤþภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

error: Content is protected !!