Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ปี 2565

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. การคัดเลือก

สำหรับการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ จะใช้คะแนนวิชาการ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา การตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่า กระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว

จะทำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

2. สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171/2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2534-4187, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-4902-2833

วันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-4902-2833

เว็บไซต์  : http://www.nc.rtaf.mi.th หรือ  http://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th

3. การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม

และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร

นอกจากนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

4. การเข้ารับการศึกษา

4.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

4.1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4.1.2 เป็นหญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั งแต่ 1 มกราคม 2543)

4.1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหาร ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4.1.4 รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19 – 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

4.1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มี โรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

4.1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

4.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

4.1.9 ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

5. จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้

5.1 ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 34 คน , เพศชาย จำนวน 6 คน

5.2 ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 24 คน

6. วิธีการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์2565 ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลระเบียบการรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.ncrtaf-recruit.com หรือ http://www.nc.rtaf.mi.th การสมัครให้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอน ดังนี้

6.1 กรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามผนวก ก)

6.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท ภายใน 5วัน หลังจากกรอกข้อมูลการสมัคร (ถ้าไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครใหม่ จึงจะดำเนินการชำระเงินค่าสมัครได้ เนื่องจากระบบ จะลบข้อมูลของผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงินทุก 5 วัน) ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ทุกสาขา อัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ

6.3 ให้ผู้สมัคร Upload หลักฐานการสมัคร ดังนี้

6.3.1 รูปถ่ายผู้สมัคร เป็นรูปสี ขนาด 1 นิ้ว ชุดนักเรียน/นักศึกษา

6.3.2 รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

6.3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ต้องประทับตราโรงเรียนและผู้มีอำนาจลงนาม (การประทับตราโรงเรียน ห้ามประทับตราลงบนตัวเลขแสดงผลการเรียน)

6.3.4 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คะแนนความรู้ที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2 : Professional and Academic Aptitude Test) และผลการทดสอบวิชาสามัญ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 ก.พ. 2565 – 20 เม.ย. 2565

7. สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนส่วนตัว

7.1 ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกำหนด

7.2 มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. องค์กร และมูลนิธิต่างๆ

7.3 ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีและได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์

7.4 เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ

.

ขอบคุณข้อมูล    :  ncrtaf-recruit.com

error: Content is protected !!