ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก ปี 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ออกระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

2. ต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3. กรณีเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขนาดรอบอกไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร ขณะหายใจเข้า และไม่อยู่ระหว่างได้รับการหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร

4. สถานภาพโสด อายุ 18 – 25 นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิด 1 ส.ค. 2540 – 1 ส.ค. 2547) และมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผลคะแนนวิชาสามัญ ปี 2565 ได้แก่ คณิต1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

2. ผลคะแนน GAT / PAT 2 ปี 2565

3. ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

สำหรับคะแนนในการสมัครและคัดเลือกที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดังนี้

1.) หลักสูตรนักเรียนพยาบาลฯ ใช้คะแนน GAT PAT2 และวิชาสามัญ 7 รายวิชา ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

2.) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ใช้คะแนน GAT ,PAT 2 ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th เท่านั้น

มีค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

.

กำหนดการรับสมัคร   

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 59 ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – วันที่ 22 เม.ย. 2565

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – วันที่ 3 มิ.ย. 2565

ระเบียบการรับสมัคร

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 59    :     เอกสารรับสมัคร  !!

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41   :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   rtanc.ac.th