Press ESC to close

เจาะลึกหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 4 ปี

เจาะลึกหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ว่าเรียนอะไรบ้างใน 4 ปี

อีกคณะที่เป็นที่นิยมในทุกยุคทุกสมัย กับ คณะนิติศาสตร์ และ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต แน่นอนว่าคณะนี้จะเป็นการเรียนรู้ในด้านของกฏหมาย คนที่ชอบท่องจำ ชอบกฏหมาย ต้องบอกเลยว่านี่ คือ ทางของน้องๆ แล้ว

และในบทความนี้ พี่ก็จะพามาดูกันว่าใน 4 ปี คณะนิติศาสตร์ นั้นเขาเรียนวิชาอะไรบ้างกับหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งพี่เชื่อเลยว่าน้องๆ ก็คงเคยอ่านบทความและพอทราบมาอยู่บ้างแล้วว่า ในแต่ละปี เรียนอะไร แต่มาคราวนี้ เจาะกันไปเลย ว่า เจอวิชาอะไรบ้าง ใน 4 ปี ถ้าพร้อมแล้ว ว่าที่นักกฏหมาย ทุกคนไปกันเลยจ้า

แนะแนว นิติศาสตร์     :     ลิงก์พาไป  !!

เรียนวิชาอะไรบ้าง ใน 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อ้างอิง จาก หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ปี ที่ 1 (เบื้องต้น ไม่ครบทุกวิชานะจ้ะ)

วิชาศึกษาทั่วไป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา

กฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป , ภาคความผิด)

การเขียนในเชิงกฎหมาย 1, 2

.

ปี ที่ 2 (เบื้องต้น)

กฎหมายลักษณะครอบครัว

กฎหมายลักษณะหนี้

กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

.

ปี ที่ 3 (เบื้องต้น)

กฎหมายลักษณะมรดก

นิติปรัชญา

กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ

กฎหมายปกครอง

กฎหมายลักษณะพยาน

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

.

ปี ที่ 4 (เบื้องต้น)

หลักวิชาชีพสำหรับนักกฎหมาย

ฝึกงาน , ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง , การบริการเพื่อสังคม

.

** ข้อมูลเบื้องต้น นี้คิดเป็น ประมาณ  70-80% ของที่เรียนจริง

สำหรับรายละเอียด วิชาที่ต้องเรียนทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    :     ลิงก์พาไป  !!   (หน้า 24 เป็นต้นไป)

รายละเอียดแต่ละวิชา ว่าเรียนอะไรบ้าง ดูรายละเอียดได้ที่    :      ลิงก์พาไป  !!    (หน้า 28 เป็นต้นไป)

.

ขอบคุณข้อมูล :     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2561

error: Content is protected !!