Press ESC to close

รวมมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนคณะ นิติศาสตร์ ในประเทศไทย

รวมมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนคณะ นิติศาสตร์ ในประเทศไทย

คณะ นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภทหนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมาย จึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมนั้น ๆ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนสายกฏหมาย หรือ นิติศาสตร์ มาลองเช็คดูกันดีกว่า ว่ามีสถาบันที่ไหนเปิดสอน บ้าง

สถาบันที่เปิดสอน คณะนิติศาสตร์ ในประเทศไทย

1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระเยา

11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

12. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

13. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

17. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

18. สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เทียบเท่าคณะ)

19. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

20. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

21. คณะนิติศาสตร์ มหวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

22. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

23. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24. สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เทียบเท่าคณะ)

25. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

26. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

27. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

28. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

29. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

30. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

31. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

32. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

33. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

34. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี

35. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

36. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

37. คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

38. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล

39. สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เทียบเท่าคณะ)

40. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

41. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

42. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

43. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

44. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

45. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

46. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

47. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

48. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

49. คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

50. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

51. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เทียบเท่าคณะ)

52. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เทียบเท่าคณะ)

53. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

54. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

55. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

56. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เทียบเท่าคณะ)

ภาควิชา/สาขาวิชาในคณะสาขาวิชานิติศาสตร์

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6. ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7. ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

9. สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

10. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

11. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

12. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

13. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

17. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

18. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

19. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20. สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

22. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์

23. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

24. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

25. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

26. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

28. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

29. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

31. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

32. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

33. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

34. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

35. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

36. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

37. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

38. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

39. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

.

ขอบคุณข้อมูล   : act.ac.th/service/info/jib , th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อคณะนิติศาสตร์ในประเทศไทย

error: Content is protected !!