แนะแนวเรียนต่อ !! คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน ใน มหาวิทยาลัย นเรศวร

มหาวิทยาลัย นเรศวร หนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางภาคกลางของประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีน้องๆ อยากเรียนต่อมากที่สุด อันดับท็อปๆ เลย เพราะด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคณะให้เลือกหลากหลาย เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ คุณภาพ มาตรฐานด้านการสอน ก็ดี

และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วย  ดังนั้น ใครที่สนใจและกำลังเข้าสู่ช่วงวัยที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัย มาลองทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร กันหน่อยดีกว่า

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ก่อนที่จะแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปี พ.ศ. 2533

มาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชื่อ “นเรศวร” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9) เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน มหาวิทยาลัยนเรศวรนับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 17 ของประเทศไทย

คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

.

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะเภสัชศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. คณะสหเวชศาสตร์

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

.

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

3. คณะมนุษยศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะสังคมศาสตร์

6. วิทยาลัยนานาชาติ

7. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

8. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

9. โรงเรียนมัธยมสาธิต

10. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

.

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การรับสมัครในโครงการพิเศษ อาทิ เช่น

1. โครงการรับนิสิตแพทย์ในระบบคัดเลือกส่วนกลางร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

2. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

5. โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)

6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

7. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)

8. โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เป็นต้น และการรับผ่านส่วนกลาง ในรอบ Admission

รายละเอียดการรับสมัคร ติดตามข่าวสารได้ที่    :    admission.nu.ac.th

.

รายละเอียด หลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษา  (อัพเดต 63)     :     เอกสารคู่มือรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.nu.ac.th  , th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยนเรศวร