Press ESC to close

แนะแนวเรียนต่อ !! คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน ใน มหาวิทยาลัย นเรศวร

แนะแนวเรียนต่อ !! คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน ใน มหาวิทยาลัย นเรศวร

มหาวิทยาลัย นเรศวร หนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางภาคกลางของประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีน้องๆ อยากเรียนต่อมากที่สุด อันดับท็อปๆ เลย เพราะด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคณะให้เลือกหลากหลาย เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ คุณภาพ มาตรฐานด้านการสอน ก็ดี

และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วย  ดังนั้น ใครที่สนใจและกำลังเข้าสู่ช่วงวัยที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัย มาลองทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร กันหน่อยดีกว่า

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ก่อนที่จะแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปี พ.ศ. 2533

มาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชื่อ “นเรศวร” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9) เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน มหาวิทยาลัยนเรศวรนับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 17 ของประเทศไทย

คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

.

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะเภสัชศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. คณะสหเวชศาสตร์

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

.

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

3. คณะมนุษยศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์

5. คณะสังคมศาสตร์

6. วิทยาลัยนานาชาติ

7. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

8. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

9. โรงเรียนมัธยมสาธิต

10. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

.

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การรับสมัครในโครงการพิเศษ อาทิ เช่น

1. โครงการรับนิสิตแพทย์ในระบบคัดเลือกส่วนกลางร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

2. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.)

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

5. โครงการที่รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยานิพนธ์รุ่นเยาว์ (YSC)

6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

7. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)

8. โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี เป็นต้น และการรับผ่านส่วนกลาง ในรอบ Admission

รายละเอียดการรับสมัคร ติดตามข่าวสารได้ที่    :    admission.nu.ac.th

.

รายละเอียด หลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษา  (อัพเดต 63)     :     เอกสารคู่มือรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.nu.ac.th  , th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยนเรศวร

error: Content is protected !!