Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. นเรศวร ปี 2566

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. นเรศวร ปี 2566

มหาวิทยาลัย นเรศวร ออกประกาศโครงการรับสมัครต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ.)

โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ.)

โครงการที่ 4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

โครงการที่ 5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)

โครงการที่ 6 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

โครงการที่ 7 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

โครงการที่ 8 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

โครงการที่ 9 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

โครงการที่ 10 โครงการทายาทผู้ประกอบการ

โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.)

โครงการที่ 13 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ 15 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการที่ 16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

โครงการที่ 17 โครงการช้างศึกพระนเรศวร

โครงการที่ 18 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว

โครงการที่ 19 โครงการ Law for Languages

โครงการที่ 20 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร

โครงการที่ 21 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน

โครงการที่ 22 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการที่ 23 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่

โครงการที่ 24 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการที่ 25 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์

โครงการที่ 26 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

โครงการที่ 27 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.)

โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมนักนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 29 โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา

โครงการที่ 30 โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

.

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  15 – 30 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!