Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. นเรศวร ประจำปี 2565

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. นเรศวร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565ในลักษณะการจัดสรรจำนวนรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.2 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ

2. กลุ่มเป้าหมาย

2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554

2.2 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยอุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรและก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564โดยโรงเรียนตั งอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ล้าปาง พะเยา น่าน แพร่ ก้าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

5. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของทปอ. จัดสอบปี พ.ศ.2565 และวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่จัดสอบปี พ.ศ. 2565 (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

8. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

.

4. โครงการที่เปิดรับสมัคร

4.1 รับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

4.2 รับตรงโควตา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

4.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2565

4.4 ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565

5. การพิจารณาคัดเลือก

5.1 พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร เกรดเฉลี่ยสะสม

5.2 พิจาณาจากผลคะแนนสอบ GAT/PAT , วิชาสามัญ และ กสพท.

5.3 พิจาณาจาก การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

6. เอกสารการรับสมัคร / ระเบียบการรับสมัคร  (อัพเดตเมื่อ 16-11-2021)

6.1 รับตรงโควตา    :      เอกสารประกาศ  !!

6.2 รับตรงโควตา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   :      เอกสารประกาศ  !!

6.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)   :      เอกสารประกาศ  !!

6.4 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด   :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร      :  14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

.

ขอบคุณข้อมูล     :  admission.nu.ac.th/undergrad2

error: Content is protected !!