Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission1) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า

3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

6.เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT)และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

7.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

8.เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2.จำนวนรับ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตร / สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,192 คน

3.ระเบียบการ

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4.การสมัคร

รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายInternetได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ.https://student.mytcas.com/ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 6 อันดับซึ่งจะรับสมัคในวันที่ 17-27เมษายน 2563

5. วิธีการคำนวนคะแนน

คะแนนเต็มเท่ากับ 30,000คะแนน โดยคำนวณคะแนนจาก3ส่วนใหญ่ๆ คือ

1.GPAX20%

2.O-NET 30%

3.GAT/PAT50%

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียด ได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

.

ข้อมูล   :  admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!