Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. นเรศวร ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. นเรศวร ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission1 และ Admission2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง

4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท าโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

8. เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2. คุณสมบัติเฉพาะ

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ก  ในระเบียบการรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่าง

3. จำนวนรับ และเกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก (โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

3.1 รอบที่ 3 Admission 1 จำนวน 2,053 คน

3.2 รอบที่ 3 Admission 2 จำนวน 1,564 คน

4. การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมกับชำระเงินค่าสมัคร

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารระเบียบการ   !!

กำหนดการรับสมัคร     :    7-15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :       ฝ่ายรับเข้า ม.นเรศวร

error: Content is protected !!