Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2565

มหาวิทยาลัย นเรศวร ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ Admission ผ่านระบบคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

4. เป็นผู้ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

6. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

7. มีคะแนน GAT/PAT เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

6. คณะทันตแพทยศาสตร์

7. คณะพยาบาลศาสตร์

8. คณะเภสัชศาสตร์

9. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. คณะแพทยศาสตร์

11. คณะสหเวชศาสตร์

12. คณะสาธารณสุขศาสตร์

13. คณะนิติศาสตร์

14. คณะมนุษยศาสตร์

15. คณะบริหารธุรกิจฯ

16. คณะศึกษาศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์

18. วิทยาลัยนานาชาติ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

วิธีคำนวณคะแนน สำหรับรอบ Admission

สำหรับรอบนี้ จะมีคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. GPAX (คะแนนเต็ม 4.00 ทำให้เป็น 300)

โดยนำ GPAX คูณ 75 แล้วนำไปคูณค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด ถ้าไม่มีกำหนดให้ใส่ 0

2. GAT/PAT (คะแนนเต็ม 300)

โดยนำคะแนนที่ได้ คูณ ค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด

3. วิชาสามัญ (คะแนนเต็ม 100 ทำให้เป็น 300)

โดยนำคะแนนที่ได้ คูณ 3 แล้วนำไปคูณค่าน้ำหนักที่สาขาวิชากำหนด

กำหนดการรับสมัคร

1. ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร การช าระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร

2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 65 ตามช่วงเวลาที่ ทปอ. กำหนด และสมัครผ่านระบบ รับสมัครออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com ในวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com และชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัคร เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!