Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ สาขาวิชาต่างๆ ม. นเรศวร ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ สาขาวิชาต่างๆ ม. นเรศวร ปี 2564

มหาวิทยาลัย นเรศวร ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ของสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข )

3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ในแผนการเรียน ที่กำหนด

2. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาจาก คุณสมบัติตามโครงการสมัครกำหนด ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัคร

2. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เฉพาะโครงการที่กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    :      เอกสารระเบียบการ  !!

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม      :      เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     25 พ.ค. – 03 มิ.ย. 64

สมัครเรียนได้ที่    :     www.admission.nu.ac.th

.

TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :       5 – 8 มิถุนายน 2564

สมัครเรียนได้ที่    :     www.admission.nu.ac.th

ขอบคุณข้อมูล และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่      :      admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!