Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ม. นเรศวร ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ม. นเรศวร ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย นเรศวร ออกประกาศระเบียบการเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียด และแนวทางการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในโปรแกรมหรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนด

3. มีคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนดในการพิจารณา

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

5. มีสุขภาพแข็งแรง

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 1 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!