Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2563

มหาวิทยาลัย นเรศวร เตรียมดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5) รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา)

1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง

1.4 เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

1.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.8 ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4

1.9 เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

2. จำนวนที่เปิดรับ

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีรอบที่ 5 รับตรงอิสระประจ าปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,056 คน ตามตารางแสดงคณะ / หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการคัดเลือก/ค่าน้ำหนัก

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

เว็บไซต์ประกาศ    :   เว็บไซต์หลัก  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า  ม.นเรศวร

error: Content is protected !!