Press ESC to close

รับตรง รอบ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2564

รับตรง รอบ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2564

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 มีสัญชาติไทย

1.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย

1.1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/ สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2564 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

1.1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1.1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดตามกฎหมาย

1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจำกกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ

1.1.8 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจาการศึกษา ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2563

(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่า ชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)

1.1.9 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจาการศึกษาก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

1.1.10 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา

.

2. เงื่อนไขการสมัคร

2.1 ก่อนเข้าศึกษา ต้องทำสัญญากับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

2.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป

.

3. การพิจารณาคัดเลือก

3.1 อิงตามเกณฑ์ ของทาง กสพท. คิดเป็น 80%

3.2 การสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 20%

.

สมัครเรียนได้ที่     :       e-admission.buu.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :      12 – 15 มิ.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!