Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. บูรพา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. บูรพา ปี 2565

มหาวิทยาลัย บูรพา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหสรงสนคณะกรรมกสรส่งเสริมกสรศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

1.2 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด

1.3 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมดีโดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (บางโครงการ)

1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2. โครงการที่เปิดรับสมัคร

2.1 โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีศรีระยอง) (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

2.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

2.3 โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

2.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

2.5 โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

2.6 โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ (ส่งผลงานผ่าน Google form)

2.7 โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

2.8 โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ)

2.9 โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio มายังคณะฯ)

2.10 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)

2.11 โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)

2.12 โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

.

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท

3.2 นำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม พ.ศ. 2565

(การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)

3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

.

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ     :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     1 ธันวามคม 2564 – 20 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :     regservice.buu.ac.th/index

error: Content is protected !!