Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. บูรพา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. บูรพา ปี 2566

มหาวิทยาลัย บูรพา ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการรับสมัครต่างๆ

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

2. โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์ จากโรงเรียน)

3. โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

5. โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

6. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

7. โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ (ส่งผลงานผ่าน Google form)

8. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio มายังคณะฯ)

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี-ขับร้อง ด้านนาฏศิลป์-การแสดง ด้านศิลปะ และด้านวิชาการ PRE-BUU ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

.

“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงลำดับดังต่อไปนี้”

1. ลำดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

2. ลำดับที่ 2 สำเนาใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

3. ลำดับที่ 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ลำดับที่ 4 ผลงาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมลำดับที่ 1-3

แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงาน ขนาด A4 โดยนำเอกสารลำดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) โดยให้นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วทำเป็นหน้าปก และเอกสารในลำดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับสำเนาเท่านั้นไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก หรือเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง

** ข้อมูลจากโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     24 พฤศจิกายน 2565 – 18 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    regservice.buu.ac.th/index.html

error: Content is protected !!