Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา ม. บูรพา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา ม. บูรพา ปี 2566

ประกาศจาก มหาวิทยาลัย บูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี ( โควตาภาคตะวันออก )

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, TGAT TPAT และ A-Level

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 66 หรือได้ท าการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้วในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก

2. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

3. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบภาคปฏิบัติ)

4. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)

5. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

6. ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

7. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

8. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

9. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)

10. ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

.

เอกสารการรับสมัครโครงการต่างๆ    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูล    :     regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html

error: Content is protected !!