Press ESC to close

ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. บูรพา ปี 2565

ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. บูรพา ปี 2565

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 และโครงการอื่นๆ

โดยมีนโยบายในการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ าซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (เฉพาะโครงการ โควตาภาคตะวันออก 12 จัวหวัด)

2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 64 ในการสมัคร คัดเลือก หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนเปิดรับ (TCAS รอบที่ 2 )

3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT

4. มีความประพฤติเรียบร้อย

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

1. องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์

(1) GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 10-20

(2) คะแนนสอบ GAT / PAT ร้อยละ 80-90

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร

(1) GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 10-20

(2) คะแนนสอบ GAT / PAT ร้อยละ 80-90

(3) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

หมายเหตุ   :  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด

2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยใช้รูปแบบ ดังนี้

2.1 ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์

2.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

.

เกณฑ์การคัดเลือก โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 1)    :    เอกสารประกาศ  !!

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ 12 จังหวัดภาคตะวันออก   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     15 กุมภาพันธ์  – 18 เมษายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :      regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!