Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ ปี 64

รับตรง TCAS 64 ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรูปแบบการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. ใช้ GPAX 4 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์  , แฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร     :  10 ก.ย. – 15 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล      :    mis5.bsru.ac.th

error: Content is protected !!