Press ESC to close

โครงการเรียน ป.ตรี ล่วงหน้า คณะบริหารธุรกิจฯ ม. ขอนแก่น ปี 2564

โครงการเรียน ป.ตรี ล่วงหน้า คณะบริหารธุรกิจฯ ม. ขอนแก่น ปี 2564

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6) เข้าร่วม “โครงการ KKBS PRE-B : Pre – Bachelor Degree เรียน ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต”

เพื่อให้ได้เรียนเก็บหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ตามสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียดและรายวิชาต่างๆ ที่เปิดให้ลงทะเบียน ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร-รายวิชาที่เปิดสอน

1.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม

1.1 วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

1.2 วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิก (Electronic Commerce)

2.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด

2.1 วิชาหลักการตลาด (Principle of Marketing)

2.2 วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviors)

3.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3.1 วิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Industry)

3.2 วิชาการวางแผนและการดำเนินการจัดนำเที่ยว (Tour Planning and Organizing)

3.3 วิชาหลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tourism Guide)

3.4 วิชาการจัดการงานเทศกาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Event Management)

3.5 วิชาการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Entrepreneurship in Tourism Industry)

4.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

4.1 วิชาการเล่าเรื่องสำหรับการสื่อสารดิจิทัล (Storytelling for Digital Communication)

4.2 วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล (Digital Consumer Behaviors)

เกณฑ์การรับสมัคร

1. รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีเอกสารรับรองความประพฤติจากอ.ประจำชั้น และได้รับคัดเลือกจากรร.ต้นสังกัด

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม    :      facebook.com/kkbsx

.

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ – 18 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    dek-d.com/tcas/58750   ,   facebook.com/kkbsx

error: Content is protected !!