Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษา
หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)

2. คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย

2) เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (กศน.)

3) อายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดการอบรม)

4) ผู้สมัครต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

3. คุณสมบัติเฉพาะ

เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3) เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จำนวนรับเข้า ทั้งหมด  60 คน

4. ระยะเวลาการอบรม 1 ปี

1) เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2) เรียนภาคปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท (ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท

ภาคการศึกษาปลาย 25,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

7. การรับสมัครเข้าศึกษา

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 22 เมษายน 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงิน ค่าสมัคร 200 บาท

ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) (วงเล็บมุมซอง “สมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2565”)

หมายเหตุ: 1. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร

2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1270-3

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3256-7

Email: nursepyo.up@gmail.com

.

ขอบคุณข้อมูล   :  admission.up.ac.th

error: Content is protected !!