Press ESC to close

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย พยาบาลกองทัพเรือ ปี 2564

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย พยาบาลกองทัพเรือ ปี 2564

วิทยาลัย พยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลหญิงสำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงครามโดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ

1) การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

2) การผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรม

3) การให้การบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาลกำลังพลกองทัพเรือและประชาชน

4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง17-20 ปีโดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2544-2547)

1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้สำหรับผู้สมัครที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย

1.4 รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบ วิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบ สุขภาพจิตที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง

1.6 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

1.8 ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

1.9 ไม่มีประวัติประพฤติเสื่อมเสีย

1.10 ไม่เป็นผู้กระทำความผิดทางกฏหมาย

2 จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น

2.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน ดังนี้

2.1.1 ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน

2.1.2 ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์จำนวน 20 คน

2.2 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

3 คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา

ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งประกอบด้วย

3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01-05 โดย ใช้ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2562 หรือ 2563

3.3 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี พ.ศ.2563-2564 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด

3.4 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปีพ.ศ.2563-2564 โดยเลือกครั้งที่มีคะแนนมากที่สุด

4. การสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2564

5. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก

5.1 ผลการทดสอบทางวิชาการ ใช้ผลการสอบความรู้เช่นเดียวกับ ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งประกอบด้วยคะแนน ดังนี้

1) คะแนนรวมของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) คิดเป็นร้อยละ 20

2) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คิดเป็นร้อยละ 30

3) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คิดเป็นร้อยละ 30

4) คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT2) คิดเป็นร้อยละ 20 การคิดคะแนนจะนำคะแนนรวมมาเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ถึงผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด จำนวน 600 คน

5) ผลการตรวจสุขภาพการทำแบบทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร  :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน    :     ลิงก์สมัครสอบ !!

6. กำหนดการสมัครสอบ

สมัครสอบ  :    พ. 20 ม.ค. – จ. 26 เม.ย.64

ส่งเอกสาร    :   จ. 19 – อ. 27 เม.ย.64

ตรวจสุขภาพ  สอบสัมภาษณ์     :  พฤ. 6 พ.ค.64

ขอบคุณข้อมูล     :     rtncn.thaijobjob.com

error: Content is protected !!