Press ESC to close

โครงการที่รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2565

โครงการที่รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการรับสมัครนักศึกษา

1. รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565

2. รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

3. รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2565

4. รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565

5. รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565

6. รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2565

7. รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

.

รายละเอียดแต่ละโครงการ

1. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th (ปิดระบบวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)

1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน

1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)

1.2.2 ประวัติส่วนตัว

1.2.3 ประวัติการศึกษา

1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL / IELTS / TU-GET / CU-TEP (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ / ภาควิชากำหนด

.

2. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 3 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

.

3. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

.

4. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.

1.3 หนังสือรับรองผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.

1.4 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

1.5 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

.

5. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.

1.3 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

1.5 เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.5.1 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.) (TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT )

1.5.2 Personal Statement of Motivation :

1.5.2.1 ) Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?

1.5.2.1 ) How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

1.5.3 จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

.

6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)

(เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า*) เทียบเท่า* หมายถึง IGCSE เป็นต้น)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

1.4 เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.4.1 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.) (TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT )

1.4.2 Personal Statement of Motivation :

1.4.2.1 ) Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?

1.4.2.2 ) How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

1.4.3 จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

.

7. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์  admission.kmutt.ac.th

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

1.3 จดหมายยืนยันจากสถานศึกษา กรณีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

1.4 หนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)

1.5 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) (TOEFL / IELTS / TU-GET / CU-TEP)

1.6 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รายละเอียดตามเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา หัวข้อ “เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นฯ”)

1.7 แฟ้มสะสมผลงาน

.

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล     :  admission.kmutt.ac.th

error: Content is protected !!