Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด การรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

7. วิทยาลัยสหวิทยาการ

8. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้ GPAX และ GPA รายวิชาที่กำหนด , ผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT , A-LEVEL ตามที่คณะ กำหนด

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร

1. มีผลคะแนน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่คณะกำหนด

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

** คุณสมบัติอื่นๆ และคุณสมบัติเฉพาะสามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารระเบียบการ

.

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     เอกสารการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร   :    7 – 13 พ.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูล   :     ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มจธ.

error: Content is protected !!