Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ออกเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565

คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)

1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน

1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)

1.2.2 ประวัติส่วนตัว

1.2.3 ประวัติการศึกษา

1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT

(สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) (ถ้ามี)

1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อฯ ผ่านเว็บไซต์/ Facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จากทางคณะ/ภาควิชา ข้อมูลคณะ/ภาควิชา >> https://bit.ly/kmuttcontact

3. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

3.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

3.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutt.ac.th/apply/round4/ar_round465

error: Content is protected !!