Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ในโครงการรับตรงสําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจําปีการศึกษา 2565

โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และหรือมีผลคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)และหรือผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ครบทุกวิชาที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนด(ตรวจสอบจากตารางสาขาวิชาที่เปิดรับ)

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่สอบ)

1. ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2564 (20 – 23 มีนาคม 2564) และหรือ

2. ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2565 (12 – 15 มีนาคม 2565) และวิชาสามัญมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่สอบ)

มหาวิทยาลัยจะยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในโปรแกรมหรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ

2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนด และหรือ

3. มีคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยกําหนดในการพิจารณา

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษ

5. สุขภาพแข็งแรง มีความปะพฤติดี

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุร

6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

7. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

9. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

10. คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

11. วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

12. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

13. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!