Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

โครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย พะเยา ปี 2565

มหาวิทยาลัย พะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว) ) ประจำปีการศึกษา 2565

2. รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษา สู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2565

3. รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2565

4. รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือตามที่แต่ละโครงการกำหนด

3) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5 ) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต (บางโครงการ)

.

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละโครงการ   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

ขอบคุณข้อมูล    :     www.admission.up.ac.th

error: Content is protected !!