Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. พะเยา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ม. พะเยา ปี 2566

มหาวิทยาลัย พะเยา ออกประกาศรับสมัครโครงการต่างๆ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดของโครงการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการรับสมัครต่างๆ

1. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566

2. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2566

3. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2566

4. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปีการศึกษา 2566

5. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2566

6. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักเรียนโครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566

7. โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะ กำหนด

3. มีความประพฤติดี สุภาพ เหมาะสม

4. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

รายละเอียดการรับสมัคร โครงการต่างๆ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

error: Content is protected !!